சிங்கள படைகளினால் மீட்க பட்ட புலிகள் டாங்கிகள் ,கரும்புலி படகுகள் – வீடியோ

இறுதி போரில் உக்கிர முதன்மை தாக்குதலை நாடத்தி அதி பயங்கர தமிழ் இன அழிப்பு
மற்றும் போர் குற்ற செயலில் ஈடுபட்ட ஐம்பத்தி எட்டாவது படையும் ,அதன் கட்டளை தளபதியுமாக விளங்கிய சவெந்திர சில்வா ஆகும் .

.....

அந்த அபடையினரே பெரும் அழிவுகளை ஏற்படுத்தி புலிகளின்
போராயுதங்களை மீட்டனர்

Related Post