பெண்களின் முன் சிறு நீர் கழித்த வாத்தியார் – வீடியோ

இந்தியாவில் இரு பெண்கச்ல் பார்த்து நிற்க அவர்கள் முன்பாக வாத்தியர ஒருவர்
சிறு கழித்து சென்றுள்ளார் .
இவரது இந்த் செயல் பெரும் அதிர்வலைகளை கிளப்பிய நிலையில் கைது செய்ய பட்டு சிறையில்
அடைக்க பட்டார்

.....

Related Post