மிரள வைக்கும் ரஷ்யாவின் போராயுதங்கள் – வெடித்து சிதறும் களமுனை – வீடியோ

உலக சண்டியர்களின் உலக மகா ஆயுத உற்பத்தியும் அவற்றின் செயல் திறனும்
இங்கே கோடி கட்டி பறக்கிறது ,ரஷ்யாவின் ஏவுகணைகளே உலகை மிரள வைக்கும் முக்கிய போராயுத பயன்பாடாக இந்த களத்தில் விரிந்து
கிடக்கிறது .

.....

Related Post