பிரிட்டனில் £57.9 மில்லியன் பவுண்டுகளை அள்ளி சென்ற நபர் – அடித்தது அதிஸ்டம் .>!

பிரிட்டனில் கடந்த செவ்வாய்கிழமை அதாவது நேற்று இடம் பெற்ற யுரோ மில்லியன் சீட்டு குழுக்களில் நபர் ஒருவர் சுமார்
£57.9 மில்லியன் பவுண்டுகளை அள்ளி சென்றுள்ளார் .,

இந்த மாதத்தில் இடம்ன்பெற்ற அதிக அதிஸ்ட லாப சீட்டாக இந்த் தொகை பார்க்க படுகிறது

.....

he winning winning numbers are: 03, 33, 26, 08, 45.

The Lucky Star numbers were 07 and 10.

Related Post