மிதக்கும் மனித உடல்கள் – பெரும் மனித புதை குழிக்குள் 1,300 சடலம் கண்டு பிடிப்பு –

இராக் மோசூல் பகுதியில் ஐ எஸ் தீவிரவாதிகள் கட்டு பட்டில் விளங்கிய மோசூல்
பகுதியில் உள்ள டைகர் அருவிக்கு அருகில் பெரும் மனித புதை குழி
கண்டு பிடிக்க பட்டுள்ளது .

இந்த அருவிக்குள் இறந்த நிலையில் இருந்து இதுவரை சுமார் ஆயிரத்து முன்னூறு
சடலங்கள் மீட்க பட்டுள்ளன

.....

Related Post