டியுசன் இல்லாது வேறு பள்ளி கூடங்கள் ஓடும் மாணவர்கள் - கொறட்டை விடும் முரசுமோட்டை தேர்தல் தொகுதி ..! இலங்கை வடக்கு மாகணத்தில் அமைய பெற்றுள்ள முரசு மோட்டை தேர்தல் தொகுதிக்குள் அமைய பெற்றுள்ள முரசுமோட்டை ...